Trang chủ > Thời Khóa Biểu (trang 3)

Thời Khóa Biểu

Lịch học lớp Trung cấp Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học (Học T7&CN): HA15HCM – CĐVB2

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC (Học T7&CN): HA15HCM – CĐVB2 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017. Học sinh đã học …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Điều Dưỡng (Học T7&CN): ĐD15HCM04

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG (Học T7&CN): ĐD15HCM04 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017.   2. Vệ sinh phòng bệnh Thời gian học: Sáng từ …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Điều Dưỡng (Học T7&CN): ĐD15HCM – VB2

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG (Học T7&CN): ĐD15HCM – VB2 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017. Học sinh đã học môn Pháp Luật  (02 đơn …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Điều Dưỡng (Học T7&CN): ĐD15HCM – CĐVB2

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG (Học T7&CN): ĐD15HCM – CĐVB2 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017. Học sinh đã học môn Pháp Luật  (02 đơn …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Y sĩ Đa khoa (Học T7&CN): YS15HCM – CĐVB2

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ ĐA KHOA (Học T7&CN): YS15HCM – CĐVB2 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017. Học sinh đã học môn Pháp Luật  (02 …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Y sĩ Đa khoa (Học T7&CN): YS15HCM – VB2

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ ĐA KHOA (Học T7&CN): YS15HCM – VB2 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017. Học sinh đã học môn Pháp Luật  (02 …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Y sĩ Đa khoa (Học T7&CN): YS15HCM04

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ ĐA KHOA (Học T7&CN): YS15HCM04 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017.   2. Vệ sinh phòng bệnh Thời gian học: Sáng …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Y sĩ Y Học Cổ Truyền (Học T7&CN): CT15HCM04

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN (Học T7&CN): CT15HCM04 1. Tổ chức và quản lý Y tế Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 02/04, Chiều 02/04, Sáng 08/04, Chiều 08/04, Sáng 09/04, Chiều 09/04/12/2017 …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Y sĩ Y Học Cổ Truyền (Học T7&CN): CT15HCM – VB2

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN (Học T7&CN): CT15HCM – VB2 1. Tổ chức và quản lý Y tế Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 02/04, Chiều 02/04, Sáng 08/04, Chiều 08/04, Sáng 09/04, …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Y sĩ Y Học Cổ Truyền (Học T7&CN): CT15HCM – CĐVB2

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN (Học T7&CN): CT15HCM – CĐVB2 1. Tổ chức và quản lý Y tế Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 02/04, Chiều 02/04, Sáng 08/04, Chiều 08/04, Sáng 09/04, …

Chi tiết »